HACCP


Normy GMP, GHP, HACCP

GMP (ang. Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna) – stanowi zestaw procedur produkcyjnych, nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów. GMP jest najczęściej wydawana w formie tzw. "Kodeksów GMP" lub "Kodeksów Praktyki", w których są zawarte wszystkie wymagania dotyczące Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz zgodne z obowiązującymi w danym kraju przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania i obrotu żywnością oraz środków, opakowań mających z nią bezpośredni kontakt.

GHP (ang. Good Higienic Practice – Dobra Praktyka Higieniczna) – to spisane reguły dotyczące spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych na każdym etapie produkcji. Wprowadzając GHP należy zebrać wszystkie aktualne przepisy prawne dotyczące wymagań sanitarnych.

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – system „Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli” to udokumentowany system identyfikujący:

zagrożenia zdrowotne występujące w produkcji żywności oraz środków i opakowań mających z nią bezpośredni kontakt.
środki niezbędne do kontroli i eliminacji rozpoznanych zagrożeń

Panowanie jakością, wymaga systematycznej kontroli, ściśle połączonej z procesem produkcji. Z tego też powodu został stworzony system HACCP zapewniający wysoki standard higieniczny warunków produkcji i przetwarzania. Istota HACCP jest dokładna analiza procesu technologicznego oraz określenie miejsc które muszą być kontrolowane w celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń zdrowotnych. Poprzez zagrożenie rozumie się niepożądane zanieczyszczenia które mogą ujemnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub jakość produktu. HACCP to system zapewnienia jakości a nie tylko kontroli jakości post factum.


HACCP został zaakceptowany i jest zalecany jako system gwarantujący bezpieczeństwo mikrobiologiczne przez:
Światową Organizację Zdrowia
Komitet ds. Higieny Żywności
Międzynarodową Komisję ds. Wymagań Mikrobiologicznych dla Żywności

mapa strony   |   Copyright © 2006 All rights reserved   ZAJ – Zespół Audytorów Jakości   |   redesigned by EDEN-Media